Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Zus & Zooi Professional Organizer

Urkerweg 8 - 7481 TM Haaksbergen -

www.zusenzooi.com - info@zusenzooi.comZus & Zooi Professional Organizer, gevestigd aan Urkerweg 8 in Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.zusenzooi.com

info@zusenzooi.com


S.N. Terhürne

Urkerweg 8

7481 TM Haaksbergen

+31628275070

info@zusenzooi.com


Persoonsgegevens

Zus & Zooi Professional Organizer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Zus & Zooi Professional Organizer verwerkt de volgende persoonsgegevens van cliënten:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer en tenaamstelling

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht via de website te sturen, in correspondentie per mail, via WhatsApp en telefonisch contact


Zus & Zooi Professional Organizer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, enkel indien relevant voor het uitvoeren van de opdracht:

Persoonsgegevens gerelateerd aan uw situatie waarvoor u Zus & Zooi Professional Organizer inschakelt. (gezondheid, beperkingen, gezinssituatie, werksituatie)

BSN nummer

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, enkel indien van toepassing en relevant

Foto’s van de situatie

Financiële gegevens indien van toepassing


Website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Er staat op de website geen informatie die onverantwoord is voor bezoekers onder de 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zusenzooi.com , dan verwijderen wij deze informatie.


Verwerken persoonsgegevens

Zus & Zooi Professional Organizer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Zus & Zooi Professional Organizer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Zus & Zooi Professional Organizer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zus & Zooi Professional Organizer) tussen zit. Zus & Zooi Professional Organizer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

E-boekhouden voor het verwerken van administratie: naamgegevens en bankrekeningnummer

Facebook: vrijwillig volgen of bericht plaatsten

Gastenboek website via onze website: hier kunt u vrijwillig en anoniem een bericht plaatsen

Contactformulier website via onze website: hier kunt u een vraag stellen aan Zus & Zooi Professional Organizer


Uw gegevens

Zus & Zooi Professional Organizer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia en contactgegevens worden bewaard voor een periode van drie jaar na het afsluiten van de dienstverlening. De enige reden hiervan is dat u opnieuw gebruik kunt gaan maken van onze dienstverlening en de samenwerking vlot opgepakt kan worden.


Zus & Zooi Professional Organizer verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (accountant, ict-bedrijf) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zus & Zooi Professional Organizer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Delen van uw persoonlijke gegevens zal uitstuitend van toepassing zijn in overleg met u en toestemming van u.


Zus & Zooi Professional Organizer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zus & Zooi Professional Organizer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zusenzooi.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Klacht indienen

Zus & Zooi Professional Organizer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiligen persoonsgegevens

Zus & Zooi Professional Organizer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zusenzooi.com