Algemene Voorwaarden Zus & Zooi Professional Organizer

Urkerweg 8 - 7481 TM Haaksbergen - www.zusenzooi.nl - info@zusenzooi.com


ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Zus & Zooi Professional Organizer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Zus & Zooi Professional Organizer. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.

6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee schriftelijk door Zus & Zooi Professional Organizer is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zus & Zooi Professional Organizer in een contractuele relatie staat of komt te staan.

7. Zus & Zooi Professional Organizer is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten naar eigen inzicht gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.

2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Zus & Zooi Professional Organizer gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3. Afspraken en/of consulten met Zus & Zooi Professional Organizer kunnen door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of het consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Zus & Zooi Professional Organizer, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zus & Zooi Professional Organizer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.

7. Opdrachtgever en Zus & Zooi Professional Organizer komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.4. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zus & Zooi Professional Organizer gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.

8. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zus & Zooi Professional Organizer garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

9. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Zus & Zooi Professional Organizer niet.

10. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

11. Zus & Zooi Professional Organizer is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

1. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Zus & Zooi Professional Organizer in haar offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.2.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Zus & Zooi Professional Organizer worden gecorrigeerd.

3. Indien Zus & Zooi Professional Organizer en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Zus & Zooi Professional Organizer ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Zus & Zooi Professional Organizer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 4. BETALING

1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Zus & Zooi Professional Organizer is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.

2. Bij niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever, vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo, een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.

3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Zus & Zooi Professional Organizer als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €200,00 exclusief btw.

5. In geval van niet-nakoming van de (betalings)- verplichtingen door de opdrachtgever is Zus & Zooi Professional Organizer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten, tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.

6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Zus & Zooi Professional Organizer heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DIENSTEN

1. De opdrachtgever is gehouden alle door Zus & Zooi Professional Organizer verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Zus & Zooi Professional Organizer. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Zus & Zooi Professional Organizer verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien Zus & Zooi Professional Organizer bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Zus & Zooi Professional Organizer niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien de opdrachtgever constateert, of redelijkerwijs kan constateren, dat Zus & Zooi Professional Organizer in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient zij dit direct aan Zus & Zooi Professional Organizer schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Zus & Zooi Professional Organizer zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Zus & Zooi Professional Organizer, zoals bepaald in deze voorwaarden.

4. Overeenkomsten die tussen Zus & Zooi Professional Organizer en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Overeenkomsten die tussen Zus & Zooi Professional Organizer en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

6. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. De tariefaanpassing zal per 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen, indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.

7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.

8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van de partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

9. Een opzegging dient per aangetekende brief plaats te vinden.

ARTIKEL 6. ONDERZOEK, RECLAME

1. De door Zus & Zooi Professional Organizer verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever, indien door de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht cq. opgeleverd.

2. Zus & Zooi Professional Organizer is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en op de door Zus & Zooi Professional Organizer verrichte diensten zijn de beroepscode en klachtenregeling van deze vereniging van toepassing (www.nbpo.nl).

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Zus & Zooi Professional Organizer aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Zus & Zooi Professional Organizer, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Zus & Zooi Professional Organizer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

ARTIKEL 8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Zus & Zooi Professional Organizer jegens de opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Zus & Zooi Professional Organizer verrichte diensten.

2. Indien en voor zover er in het kader van de door Zus & Zooi Professional Organizer verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Zus & Zooi Professional Organizer adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.

3. De door Zus & Zooi Professional Organizer verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4. Zus & Zooi Professional Organizer is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

5. Zus & Zooi Professional Organizer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zus & Zooi Professional Organizer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zus & Zooi Professional Organizer kenbaar behoorde te zijn.

6. Zus & Zooi Professional Organizer erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

7. Indien Zus & Zooi Professional Organizer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

8. De opdrachtgever vrijwaart Zus & Zooi Professional Organizer van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Zus & Zooi Professional Organizer gesloten overeenkomst tegen Zus & Zooi Professional Organizer doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Zus & Zooi Professional Organizer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Zus & Zooi Professional Organizer niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Annulering door Zus & Zooi Professional Organizer geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van familie of een dierbare, stakingen, brand, bedrijfstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen van Zus & Zooi Professional Organizer, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van een via overheidswege te verkrijgen vergunning.

3. Zus & Zooi Professional Organizer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval van cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.

4. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9, op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

5. De opdrachtgever is, naast het bepaalde in lid 4, bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Zus & Zooi Professional Organizer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 2/3 beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

3. De maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

4. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Zus & Zooi Professional Organizer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zus & Zooi Professional Organizer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zus & Zooi Professional Organizer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zus & Zooi Professional Organizer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij Zus & Zooi Professional Organizer of andere rechthebbenden.

2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Zus & Zooi Professional Organizer of andere rechthebbenden.

3. De opdrachtgever vrijwaart Zus & Zooi Professional Organizer voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Zus & Zooi Professional Organizer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt; b. Na het sluiten van de overeenkomst Zus & Zooi Professional Organizer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen; c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Zus & Zooi Professional Organizer kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Zus & Zooi Professional Organizer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever (al dan niet voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Zus & Zooi Professional Organizer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. Zus & Zooi Professional Organizer kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.

5. Bedragen die Zus & Zooi Professional Organizer heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

6. Indien Zus & Zooi Professional Organizer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.

ARTIKEL 13. TRAINING

1. Onder ‘training‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/of andere bijeenkomsten die door Zus & Zooi Professional Organizer worden verzorgd.

2. Zus & Zooi Professional Organizer behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Zus & Zooi Professional Organizer behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Zus & Zooi Professional Organizer zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

4. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan Zus & Zooi Professional Organizer desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door Zus & Zooi Professional Organizer.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Zus & Zooi Professional Organizer voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan Zus & Zooi Professional Organizer verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de bankrekening van Zus & Zooi Professional Organizer (zoals op de factuur aangegeven) te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Zus & Zooi Professional Organizer het recht deelname aan de training te weigeren.

ARTIKEL 14. ANNULERING TRAINING

1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annulering per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per fax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het faxbericht of het elektronische bericht door Zus & Zooi Professional Organizer beslissend voor het tijdstip van annulering.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.

3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer, zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan Zus & Zooi Professional Organizer verschuldigd.

4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

ARTIKEL 15. KLACHTENPROCEDURE

1. Zus & Zooi Professional Organizer heeft zicht verbonden aan de Ethische code / beroepscode, zoals te vinden op de website www.nbpo.nl en aan de klachtenregeling van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers.

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Zus & Zooi Professional Organizer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zus & Zooi Professional Organizer in staat is adequaat te reageren.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Zus & Zooi Professional Organizer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Zus & Zooi Professional Organizer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

5. Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst of op schending van de ethische gedragscode.

6. Geschillen die niet onder de reikwijdte van de NBPO Klachtenregeling vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zus & Zooi Professional Organizer is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3/3